མཉམ་ཞུགས།

མཉམ་ཞུགས་གནང་རོགས།

 ཚོགས་མི།

སྐུ་ཉིད་ང་ཚོའི་ལས་ཀར་མོས་པ་ཡོད་ཚེ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སླད་དུ་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་སུ་ཞུགས་གནང་རོགས།

མཉམ་ལས།

ང་ཚོས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོའི་རང་དབང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་དམིགས་ཡུལ་བཟང་ཡོད། ཁྱེད་ལའང་དམིགས་ཡུལ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་དམ། གལ་ཏེ་དགོས་དམིགས་མཐུན་ན། ང་ཚོ་མཉམ་འབྲེལ་གནང་ཆོག

དྭང་བླངས།

ནུས་རྩལ་གསར་སྐྱེད་དང་འབྲེལ་ལམ་གསར་འཛུགས་ཡོང་ཐབས་སུ་འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་གང་སར་བཞུགས་པའི་ང་ཚོའི་དྭང་བླངས་པ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་དྭང་བླངས་ཀྱི་བྱ་བ་བསྒྲུབ།

hand with a hear

ཞལ་འདེབས།

ཆུ་ཐིགས་བསགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་ཞལ་འདེབས་གང་གནང་བས་ང་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བྱ་བར་རམ་འདེགས་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་ངེས།

Quick Ways to Stand for Human Rights

བརྒྱུད་འགོད་བྱེད།

གཞན་གྱི་གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་འགོད།

རྒྱུན་དུ་དོ་ཁུར་གནང་རོགས།

Latest human rights news, reports, and actions.

བོད་ཡིག